SUSIDŪREI SU KORUPCIJA?

Įspėk Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis” direktorę telefonu Tel. (8-380) 32230 arba el. paštu:  zavisonys@gmail.com

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba arba telefonu (8 5) 266 3333

 

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.168154?faces-redirect=true

Pranešk apie korupciją
https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

Specialiųjų tyrimų tarnyba   https://www.stt.lt/

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė:
Atmintinė valstybės tarnautojams ar jam prilygtam asmeniui susidurus su korupcija

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma:
Pranešimas apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

x